2. Eucharistie en Eerste Communie

EucharistieDe Eucharistie wordt op zondagen en sommige doordeweekse dagen in onze parochiekerk gevierd. Daarmee staan we in een zeer oude christelijke traditie: de gemeenschap komt samen om zich met Jezus’ woorden en daden, en met zijn dood en verrijzenis, te verbinden en zich te laten voeden door Hem zelf. Van daaruit kunnen wij richting geven aan onze persoonlijke idealen en inzet voor mens en wereld in het leven van alledag. In de kerk verzamelen wij ons rond het altaar waar de priester de woorden van Jezus bij zijn Laatste Avondmaal uitspreekt over brood en wijn: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis”. De viering van de Eucharistie is voor veel katholieken “hoogtepunt en bron van het geloof” omdat zij in de gaven van brood en wijn de verrezen Jezus zelf ontmoeten. De aanwezigen kunnen samen delen van het brood dat voor hen gebroken wordt. Dat noemen we communie: ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Jezus Christus en in Hem zijn alle mensen met elkaar verbonden.

eerste communieDe Eerste Heilige Communie wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor de eerste keer deel gaat nemen aan de Eucharistie. Deze eerste deelname aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding. Meestal gaat het om kinderen die ongeveer 7/8 jaar zijn en minimaal in groep 4 van het basisonderwijs zitten.

Aanmelding

In november voorafgaand aan het jaar van de Eerste Communie worden de ouders uitgenodigd om hun kind op te geven. Kinderen van 7/8 jaar (groep 4 basisschool) die bekend zijn in onze ledenadministratie krijgen een persoonlijke uitnodigingsbrief thuis. Ook via de parochiële media en de r.k. basisscholen wordt bekend gemaakt dat de opgave start. Mocht u geen brief ontvangen hebben dan kunt u uw kind naar aanleiding van deze berichten opgeven. De leeftijdsgrens van 7/8 jaar en minimaal groep 4 is van belang: kinderen moeten enigszins kunnen lezen en schrijven om de voorbereiding te kunnen volgen.

Voorbereiding

De voorbereiding start omstreeks eind januari en vindt plaats in het parochiecentrum (Stationsstraat 13) op zaterdag van 13.00 tot 14.30 uur. We volgen het project “Blijft dit doen”. Er zijn voor de kinderen 6 groepsbijeenkomsten vóór de viering van de Eerste Communie, en nog één terugkombijeenkomst erna. De groep is belangrijk om kinderen te laten ervaren dat zij niet alleen deze stap zetten, maar ook omdat Eucharistie vieren bij uitstek met gemeenschap te maken heeft. In de voorbereidingstijd is er daarom ook een viering waarin de kinderen zich voorstellen in de kerk.

De bijeenkomsten worden begeleidt door de jongerenwerker/catecheet, de pastor met ondersteuning een werkgroep en spelen de ouders een belangrijke rol. Voor hen is na een informatieavond in december, ouderavonden gepland. Zo willen we ook ouders helpen stil te staan bij hun geloven en bij de betekenis van de Eucharistie. Bovendien vergt het communiefeest in de kerk ook het regelen van een aantal praktische zaken en worden hun hand- en spandiensten gevraagd om er een echt feest van te maken.

Viering

De viering van de Eerste H. Communie zelf vindt plaats na Pasen, in de Onze Lieve Vrouwekerk. Zie voor meer informatie de pagina over vormsel en eerste communie.

Kosten

De parochie vraagt de ouders een bijdrage voor het werkboek waarmee hun kind aan de slag gaat en voor materialen. De kosten bedragen 40 euro per kind.