Vrijwilligers

Hier vindt u de vrijwilligers-vacature-bank van onze parochie.
Op dit moment zoeken wij:

We zijn op zoek naar mensen met passie voor ons Kerkgebouw, die op vrijdagmorgen met een kleine groep, diverse klusjes kunnen opknappen (handige Harries of handige Marietjes)
Aanmelden kan bij:
Ernst Voogd, e-mail: emmaus.apeldoorn.vrijwiligers@gmail.com

Ook zoeken we nog gastvrouwen of gastheren die vooral in de avonduren onze gasten kunnen voorzien van een kopje koffie en/of thee. Vele handen maken licht werk en wellicht kunt u ons daarbij helpen voor een of twee keer per maand.
Aanmelden kan bij het secretariaat: J.J.M. (Jetty) Bon-Koster
via email: emmaus@rkapeldoorn.nl of
tel: 055-526 65 04 (ma t/m do 09.00 – 12.00 uur)

 

Waarom wij steeds vrijwilligers zoeken …

Je loopt altijd samen!” dat is het motto van de Emmaüsgangers. SAMEN!! Dit betekent niet alleen samen bidden, samen vieren, maar juist ook samen de schouders onder onze parochiegemeenschap zetten.

emmaus samenwerken

Daarom zijn vrijwilligers onmisbaar en dienen zij als bouwstenen van de parochiegemeenschap. Bovendien geloven wij dat iedereen talenten heeft die voor de opbouw van de parochie en onze aanwezigheid in de samenleving van belang zijn.

Ook úw talenten willen wij graag leren kennen. Ook úw bijdrage is van belang. De een is bereid om met regelmaat vaste werkzaamheden voor de gemeenschap te verrichten, de ander ziet meer een rol in een tijdelijke taak en bij voorkeur in projectvorm. Zo is er voor ieder wat wils en zo mogelijk ook op maat gesneden.

Elke werkgroep binnen onze parochie heeft een vertegenwoordiger (voorzitter) die in nauw contact staat met de coördinator van het vrijwilligerswerk in onze parochie.

Interesse? Vragen?
Bent u  geïnteresseerd in vrijwilligerswerk binnen onze gemeenschap, dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator. Een gesprek over talenten, inzet hiervan en tijdsbesteding brengen ons dichter bij uw profiel en een passende taak, waarbij passie, plezier en power elkaar ontmoeten.
U zult merken dat het bouwen aan de Emmaüsparochie een grote mate van voldoening heeft. En… je bent nooit alleen op pad!

Binnen het parochiebestuur behartigt bestuurslid Marcel Stouten de portefeuille vrijwilligers en personeel. Vanuit deze portefeuille coördineert hij ook de inzet van vrijwilligers in de Emmaüsparochie. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk in onze gemeenschap, wilt u een vacature aanmelden of zoekt u een interessante vrijwillige uitdaging? Neemt u dan met hem contact op. Marcel Stouten:  emmaus.apeldoorn.vrijwilligers@gmail.com

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is het aanvragen van een VOG verplicht voor een aantal specifieke groepen medewerkers en vrijwilligers. Het gaat hierbij om medewerkers en vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking. Ook geldt de verplichting van een VOG voor vrijwilligers in bezoekersgroepen, voor kosters en voor medewerkers en vrijwilligers die een bestuurlijke of administratieve functie bekleden, een vertrouwenspositie hebben en die toegang hebben tot persoonsgegevens of die zich bezighouden met de financiën in de parochies.

Meldpunt

Klachten over schendingen van de Gedragscode Pastoraat kunnen aanhangig worden gemaakt overeenkomstig de normen vervat in het universele en het particuliere canonieke recht. Grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld bij het r.-k. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/ )

Vertrouwenspersoon

Als u slachtoffer bent van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon van onze parochie: Mevrouw Aafke Gussenhoven.
Zij kan u ondersteunen bij een klachtenprocedure of bij een gesprek met bijvoorbeeld het parochiebestuur en zij kan u doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Onze vertrouwenspersoon is bereikbaar: Mevrouw Aafke Gussenhoven, telefoon 06 122 628 64

 

Gedragscode r.k. parochie Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming

Het parochiebestuur onze parochie hecht er grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochies in een sfeer, behorende bij die van een parochie. Van medewerkers en vrijwilligers mag een correcte, professionele wijze van omgaan met elkaar en met anderen verwacht worden, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid. Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een noodzakelijk eerste vereiste.

De Kerk als geloofsgemeenschap en als organisatie dient een voorbeeld van sociale veiligheid te zijn. De gedragscode biedt een kader waarin die sociale veiligheid centraal staat en bevat concrete normen als handleiding voor behoorlijk gedrag. Het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om duidelijke, juiste grenzen te stellen en te bewaken. Al degenen voor wie de gedragscode geldt, behoren te allen tijde de christelijke waarden en normen te onderschrijven en dienovereenkomstig te spreken en te handelen. Zij moeten weten dat zij voor hun gedrag verantwoordelijk zijn en er ook voor verantwoordelijk gehouden zullen worden.