Vanaf 2021 samen verder als Sint Franciscusparochie

Begin 2021 zullen de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie, samen een nieuwe parochie vormen. Deze nieuwe parochie zal ook een nieuwe naam krijgen. In het najaar van 2019 hebben we met de pastoraatsgroepen uit alle geloofsgemeenschappen gekeken naar een naam voor de nieuwe parochie.

Uit de ontmoeting met de pastoraatsgroepen ontstond en klein lijstje van namen. Uit die paar namen hebben we als pastoraalteam een keuze gemaakt. Bij de gekozen naam hebben we, als pastoraalteam geprobeerd de naam zoveel mogelijk aan te passen aan de spiritualiteit waarin we trachten te werken, daarbij ook gelet op de speerpunten die wij als parochie hebben:

1. Kind en Kerk.
In Kind en Kerk proberen we het geloof voor de jongsten en tieners zo beeldend mogelijk tot uitdrukking te brengen. Ook in het verhalenproject Godly Play en het voorbereiden van de kinderen op de initiatie Sacramenten.
In enkele kerken van de Franciscus en Clara parochie wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen van een kerststal, die door veel parochianen elk jaar trouw wordt bezocht.
Kind en Kerk proberen we verder uit te breiden vanuit het idee dat wij allen leerling van Christus zijn en de opdracht hebben elkaar tot Zijn leerling te maken. Om in en door Zijn Geest als gelovige te blijven groeien.

2. Zorg en aandacht voor de kwetsbare mens
Deze wordt o.a. zichtbaar in de Kledingbank, in de Franciscustafel en verdere diaconale activiteiten, doordrongen van het besef dat wij allen broeders en zusters zijn. Mede vanuit de zorg en aandacht voor de gehele Schepping. Dit alles verbonden met Christus zelf, door gebed, Schrift en Sacrament.
Nadenkend over de spiritualiteit waarin wij als parochie, als gelovige mensen, ons geloof in Christus willen uitdrukken, is Franciscus van Assisi voor ons een inspirerend voorbeeld. In zijn eenvoud, in de aandacht en zorg voor de gehele Schepping.

Vanuit deze spiritualiteit hopen we dat ons geloof daarin vrucht draagt, ter verheerlijking van God,  onze hemelse Vader.
In feite proberen we al jaren vanuit deze spiritualiteit vorm te geven aan ons pastoraat. Kardinaal Eijk heeft de naam Sint Franciscus toegekend aan de nieuwe parochie. In 2021 zullen we dan samen verder gaan als de Sint Franciscusparochie.

We bidden om Gods zegen voor onze nieuwe parochie; Sint Franciscus. Dat we met elkaar mogen groeien in geloof en vertrouwen om zo te blijven bouwen aan het koninkrijk van God in onze streken.

Hartelijke groet,
mede namens het pastoraal team

pastoor Hans Hermens