Parochiële zaken

Beste Parochianen,

Na de mooie kerstvieringen (met veel dank aan het pastoraal team, de

pastoraatsgroepen, kosters, koren, en alle vrijwilligers die hieraan hebben

bijgedragen!) zijn we het jaar 2020 gestart. Van harte wensen wij iedereen

een heel zalig en gelukkig nieuw jaar!

Gezamenlijke parochie
Voor de Emmaüs en Franciscus en Clara parochies wordt het een bijzonder

jaar, waarin wij ons voorbereiden op de fusie tussen onze samenwerkende

parochies in 2021. Dit wordt een jaar waarin wij elkaar als parochianen,

vrijwilligers, locatieraden, pastoraal team en parochiebestuur keer op keer

zullen gaan proberen “te vinden” om aan het eind van het jaar, hopelijk met

een goed gevoel, onderdeel te gaan worden van die ene gezamenlijke parochie.


Het traject dat wij gaan doorlopen start deze maanden met het formuleren van

een visie op de toekomst van de parochie: hoe zien we die toekomst en waar

willen we als parochiebestuur naartoe werken? Op basis van de visie kunnen

we zaken verder invullen. Er zullen ook verschillende praktische zaken

worden opgepakt. Als hierover meer bekend is gaan we u graag betrekken en

informeren.

Nieuw parochiebestuurslid
Verder wil ik u graag informeren dat wij een nieuw parochiebestuurslid

hebben mogen verwelkomen: Harrie Huis in ’t Veld. Harrie is in Apeldoorn

gedurende vele jaren op verschillende manieren nauw betrokken geweest bij de

parochie en is bereid gevonden om nu ook in het parochiebestuur van de

gezamenlijke parochies zitting te nemen. Hij is in december benoemd door de

Aartsbisschop. Harrie zal zich op korte termijn nader bij u voorstellen in

een van de volgende edities van het parochieblad.

Actie Kerkbalans
Tenslotte vraag ik graag uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Om de

parochies optimaal hun werk te kunnen laten doen en hun rol te kunnen

vervullen zijn wij voor een belangrijk deel afhankelijk van uw bijdragen.

Bij voorbaat hartelijk dank!


Hartelijke groet, namens het parochiebestuur van de samenwerkende parochies

Emmaüs en HH Franciscus en Clara, Maarten Heere