Ontmoeting is belangrijk in nieuw Emmaüshuis

Het Emmaüshuis moet een parochiecentrum door en voor parochianen worden, dus kiest het parochiebestuur voor een traject waarbij een toekomstbestendig huis gerealiseerd wordt. Het parochiebestuur is, met de huidige gebruikers, van mening dat het huis zoals het nu is niet voldoet aan de eisen van de tijd en de eisen die het pastorale programma stelt.

De in voorbereiding zijnde verbouwing moet sober, maar functioneel worden uitgevoerd. Tevens willen we graag dat het parochiehuis laagdrempelig en uitnodigend wordt, zodat alle parochianen zich daar thuis voelen. Het belang van een grote ontmoetingsruimte, duidelijke entree met receptie(balie), passende sanitaire voorzieningen, een functionele keuken om voor grotere groepen te kunnen koken en multifunctionele ruimtes voor onder andere werkgroepen en koren om te repeteren zijn daarom belangrijk. Op basis van de wensen en de randvoorwaarden is een architect aan het werk gegaan. Hij heeft een schets gepresenteerd. Mede aan de hand van gemaakte opmerkingen is die schets verder uitgewerkt.

Wijzigingen

Het parochiebestuur heeft in juli 2017 bij de gemeente Apeldoorn een omgevingsvergunning aangevraagd die de verbouwing mogelijk moet maken. Tijdens het vooroverleg is gebleken dat de commissie ruimtelijke kwaliteit een aantal aanpassingen wenste. Gelijktijdig is een constructiebureau aan de slag gegaan met de constructieve berekeningen. Omdat er gebouwd gaat worden tegen de bestaande kerk aan, wordt er een dure constructie voorgesteld.

Dit leidde weer tot overleg met architect, aannemer en andere deskundigen. De uitkomst van die gesprekken zorgt voor wijzigingen in het eerste plan. Op dit moment zijn partijen het nog niet eens over de bouwplannen. Daarom is nu nog niet alles bekend.

Dat neemt niet weg dat we blijven inzetten op een uitbreiding van het Emmaüshuis waarin zoveel mogelijk wensen gerealiseerd worden ten dienste van onze geloofsgemeenschap.

januari 2018